Jak często powinny być przeprowadzanie okresowe szkolenia BHP?


Okresowe szkolenia BHP Poznań mają na celu przypomnienie pracownikom zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrwalenie wiedzy z tego zakresu. Zależnie od tego jakie stanowisko zajmują, może ono być przeprowadzane z różną częstotliwością, np. osoby wykonujące prace szczególnie niebezpieczne odbywają okresowe szkolenia BHP Poznań co roku, zaś pracownicy administracyjni – co sześć lat.

Każda firma dąży do rozwoju, a co za tym idzie – wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Wszystkie tego typu zmiany oraz wdrożenie nowych zasad powinno znaleźć się oczywiście w programie szkolenia okresowego. Może ono przyjmować formę seminarium, kursu albo samokształcenie kierowanego, kiedy pracownikom dostarczane są materiały uzupełniające ich wiedzę.


Szkolenia BHP Poznań oraz organizowanie kursów często zlecane jest specjalnym firmom zewnętrznym, co ma oczywiście swoje wymierne korzyści. Pracodawca nie musi wtedy tworzyć specjalnego etatu dla pracownika BHP, co może przynieść przedsiębiorstwu dodatkowe oszczędności.